29/10/2010


Foto: Pau Esteban

Casmerodius albus
Agró blanc - Garceta grande - Great White Egret 
2 exs. sobre els calaixos de depuració
Pau Esteban, Toni Ruiz

Limosa lapponica
Tetol cuabarrat - Aguja colipinta - Bar-tailed Godwit 
1 ex. juv. a la platja de Carrabiners
Ferran López

Anas acuta
Ànec cuallarg - Ánade rabudo - Northern Pintail 
5 exs. femelles adultes a la platja de ca l'Arana
Ferran López, Maria Cabau